Cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.”

04 marca 2022 r. rozpoczął się całoroczny cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.” Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom socjalnym, asystentom rodzin, konsultantom, którzy realizują swoje zadania w ramach prac grup roboczych. Plan działania zakłada edukację 100 pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szkoleń jest wzrost kompetencji przedstawicieli instytucji, a co za tym idzie, wzrost jakości udzielanej pomocy. Spotkania szkoleniowe przygotowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmują dwa moduły szkoleniowe dla poszczególnych grup. Moduły o charakterze wykładów oraz warsztatów obejmują takie zagadnienia jak:

 • Definicja, formy, cykl, czynniki ryzyka występowania przemocy w rodzinie.
 • Procedura „Niebieskie Karty”.
 • Interwencja – reakcja na sytuację przemocy w rodzinie.
 • Charakterystyka osób doznających przemocy, w tym dziecka krzywdzonego.
 • Charakterystyka osób stosujących przemoc i interwencja wobec sprawcy.
 • Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara – sprawca przemocy.
 • Kompetencje ustawowe służb i organizacji zaangażowanych w procedurę „Niebieskie Karty”.
 • Rola organizacji pozarządowych w pracach grup roboczych.
 • Tworzenie grup roboczych.
 • Diagnoza sytuacji rodziny i plan pomocy rodzinie.
 • Stereotypy w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Zakończenie cyklu szkoleniowego planowane jest na koniec 2022 r.