INTERDYSCYPLINARNA KOALICJA DOBRYCH PRAKTYK

11 maja 2022 zainicjowano projekt „Interdyscyplinarna koalicja dobrych praktyk”. Celem projektu są spotkania liderów grup roboczych z przedstawicielami Komisariatów Policji i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej współpracujących ze sobą przy realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wzmocnienie dotychczasowych oraz wypracowanie nowych dobrych praktyk i zasad współpracy, które usprawnią działania podejmowane na rzecz rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.

Film „10 głosów o przemocy” – inicjatywa społeczna w projekcie „KomPAS”

22 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu „KomPAS”, odbyła się uroczysta premiera filmu pt. „10 głosów o przemocy”. Jego autorkami są uczestniczki projektu, które doświadczyły przemocy w rodzinie. To one są pomysłodawczyniami filmu, stworzyły jego scenariusz i wzięły udział w nagraniach. Link do filmu :

Film pomaga w rozpoznaniu i nazwaniu zachowań przemocowych. Duży nacisk kładzie na słowa, które ranią i krzywdzą, a do których często nie przywiązujemy dużej wagi. Jako pojedyncze, rzadkie zdarzenia, nie mają one charakteru przemocy, jednak słyszane często i przez wiele lat, powodują głębokie zranienia i liczne negatywne konsekwencje. Między innymi utratę poczucia własnej wartości, wpływu na własne życie, pogorszenie życia społecznego.

Film bazuje na prawdziwych doświadczeniach autorek. Ma skłonić inne kobiety do refleksji, reagowania, a w razie potrzeby do zwrócenia się po pomoc.

Kierujemy go też do przedstawicieli instytucji pomocowych, wierząc, że przyczyni się do poszerzenia wiedzy o przemocy psychicznej. Na tym szczególnie zależy uczestniczkom projektu, ponieważ ich historie nie zawsze traktowane były przez przedstawicieli służb jako przemoc.

Film powstał w ramach Programu Aktywności Społecznej, który realizuje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS.

Dziękujemy uczestnikom projektu z ZTPS 5 za użyczenie swych głosów i pomoc w nagraniu filmu.

PROJEKT CERV (CITIZEN, EQUALITY,RIGHTS, VALUES PROGRAM)


Gmina Wrocław złożyła akces do wnioskowania w programie unijnym CERV – Citizen, Equality, Values, Rights. Pracownicy naszego MOPS napisali projekt pt „Elementarz Wsparcia”. Zadania zaplanowane w projekcie to:
1. Szkolenie pracowników instytucji, które zobowiązane są do wszczynania procedury NK
2. Wydanie Elementarza Wsparcia dla specjalistów z w/w instytucji, w których opisana zostanie droga poszukiwania przez krzywdzone dziecko pomocy
3. Nakręcenie filmu animowanego dla dzieci o tematyce przeciwdziałania przemocy
4. Uruchomienie telefonu alarmowego w związku z procedurą 12a
5. Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze
6. Biuletyn z prawodawstwem polskim, który opisuje jak funkcjonuje polskie prawo w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Socjologii.
Trzymamy kciuki za powodzenie!!!!

Inauguracja projektu „PRZEMOCOMETR”

17.03.2022 na zaproszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu oraz ruchu Plakaciary  przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w debacie dotyczącej przeciwdziałania przemocy. Debata była częścią inauguracji projektu  „PRZEMOCOMETR”. PRZEMOCOMETR to narzędzie profilaktyczno-edukacyjno-pomocowe do przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane głównie do młodzieży. W ramach projektu opracowane zostaną następujące elementy:

1. ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI: umożliwi rozpoznanie zachowań przemocowych ze strony osoby partnerskiej. Wydrukowana na niej linijka – na której w miarę zwiększania się wartości wzdłuż miarki, intensyfikują się przypisane poszczególnym liczbom zachowania – pozwoli w szybki sposób ocenić, czy związek jest zdrowy, czy jest w nim przemoc.

2. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PORTAL: strona zawierać będzie plik zakładki PRZEMOCOMETRU – dostępny do ściągnięcia i dystrybucji – oraz wizualne przedstawienie zawartych na linijce zachowań. Strona gromadzić będzie także informacje dla osób szukających pomocy i będących świadkami przemocy. Znajdzie się na niej również obszar edukacyjny dla osób udzielających pomocy.

3. APLIKACJA ALARMOWO-POMOCOWA: do nawiązywania kontaktu za pomocą bezpośredniego połączenia z wykwalifikowaną kadrą w razie kryzysu psychologicznego.

PRZEMOCOMETR powstał oryginalnie w Ameryce Łacińskiej, a w 2019 r. został wprowadzony do Francji dzięki merostwu Paryża,  Obserwatorium ds. Przemocy Wobec Kobiet w Saint-Denis i organizacji En Avant Toute(s).

Cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.”

04 marca 2022 r. rozpoczął się całoroczny cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.” Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom socjalnym, asystentom rodzin, konsultantom, którzy realizują swoje zadania w ramach prac grup roboczych. Plan działania zakłada edukację 100 pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szkoleń jest wzrost kompetencji przedstawicieli instytucji, a co za tym idzie, wzrost jakości udzielanej pomocy. Spotkania szkoleniowe przygotowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmują dwa moduły szkoleniowe dla poszczególnych grup. Moduły o charakterze wykładów oraz warsztatów obejmują takie zagadnienia jak:

 • Definicja, formy, cykl, czynniki ryzyka występowania przemocy w rodzinie.
 • Procedura „Niebieskie Karty”.
 • Interwencja – reakcja na sytuację przemocy w rodzinie.
 • Charakterystyka osób doznających przemocy, w tym dziecka krzywdzonego.
 • Charakterystyka osób stosujących przemoc i interwencja wobec sprawcy.
 • Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara – sprawca przemocy.
 • Kompetencje ustawowe służb i organizacji zaangażowanych w procedurę „Niebieskie Karty”.
 • Rola organizacji pozarządowych w pracach grup roboczych.
 • Tworzenie grup roboczych.
 • Diagnoza sytuacji rodziny i plan pomocy rodzinie.
 • Stereotypy w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Zakończenie cyklu szkoleniowego planowane jest na koniec 2022 r.