INTERDYSCYPLINARNA KOALICJA DOBRYCH PRAKTYK

11 maja 2022 zainicjowano projekt „Interdyscyplinarna koalicja dobrych praktyk”. Celem projektu są spotkania liderów grup roboczych z przedstawicielami Komisariatów Policji i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej współpracujących ze sobą przy realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wzmocnienie dotychczasowych oraz wypracowanie nowych dobrych praktyk i zasad współpracy, które usprawnią działania podejmowane na rzecz rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.

Film „10 głosów o przemocy” – inicjatywa społeczna w projekcie „KomPAS”

22 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu „KomPAS”, odbyła się uroczysta premiera filmu pt. „10 głosów o przemocy”. Jego autorkami są uczestniczki projektu, które doświadczyły przemocy w rodzinie. To one są pomysłodawczyniami filmu, stworzyły jego scenariusz i wzięły udział w nagraniach. Link do filmu :

Film pomaga w rozpoznaniu i nazwaniu zachowań przemocowych. Duży nacisk kładzie na słowa, które ranią i krzywdzą, a do których często nie przywiązujemy dużej wagi. Jako pojedyncze, rzadkie zdarzenia, nie mają one charakteru przemocy, jednak słyszane często i przez wiele lat, powodują głębokie zranienia i liczne negatywne konsekwencje. Między innymi utratę poczucia własnej wartości, wpływu na własne życie, pogorszenie życia społecznego.

Film bazuje na prawdziwych doświadczeniach autorek. Ma skłonić inne kobiety do refleksji, reagowania, a w razie potrzeby do zwrócenia się po pomoc.

Kierujemy go też do przedstawicieli instytucji pomocowych, wierząc, że przyczyni się do poszerzenia wiedzy o przemocy psychicznej. Na tym szczególnie zależy uczestniczkom projektu, ponieważ ich historie nie zawsze traktowane były przez przedstawicieli służb jako przemoc.

Film powstał w ramach Programu Aktywności Społecznej, który realizuje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS.

Dziękujemy uczestnikom projektu z ZTPS 5 za użyczenie swych głosów i pomoc w nagraniu filmu.

PROJEKT CERV (CITIZEN, EQUALITY,RIGHTS, VALUES PROGRAM)


Gmina Wrocław złożyła akces do wnioskowania w programie unijnym CERV – Citizen, Equality, Values, Rights. Pracownicy naszego MOPS napisali projekt pt „Elementarz Wsparcia”. Zadania zaplanowane w projekcie to:
1. Szkolenie pracowników instytucji, które zobowiązane są do wszczynania procedury NK
2. Wydanie Elementarza Wsparcia dla specjalistów z w/w instytucji, w których opisana zostanie droga poszukiwania przez krzywdzone dziecko pomocy
3. Nakręcenie filmu animowanego dla dzieci o tematyce przeciwdziałania przemocy
4. Uruchomienie telefonu alarmowego w związku z procedurą 12a
5. Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze
6. Biuletyn z prawodawstwem polskim, który opisuje jak funkcjonuje polskie prawo w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Socjologii.
Trzymamy kciuki za powodzenie!!!!