Zespół Interdyscyplinarny

O Zespole Interdyscyplinarnym

Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy, który integruje działania wielu służb, jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) art. 9a:

 • Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 • Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 • W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.
 • Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami wchodzącymi w jego skład.
 • Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
 • Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Uchwała nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 8800/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.).

Zadania i struktura Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy
 • w rodzinie.
 • Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Wrocławia.
 • Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określony w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Wrocławia oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy
 • w rodzinie.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy.
 • Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania.
 • Prowadzenie banku informacji o działających we Wrocławiu instytucjach
 • i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową.
 • Współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych
 • z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Struktura wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Sekcja ds. działań lokalnych, w której skład wchodzą liderzy grup roboczych ma za zadanie:

 • Prowadzenie i koordynacja pracy z indywidualnym przypadkiem.
 • Wdrożenie wypracowanych metod i sposobów pracy interdyscyplinarnej.
 • Koordynacja pracy grupy roboczej jako lider grup roboczych zgodnie z Uchwałą Zespołu.
 • Rozstrzyganie kwestii problemowych dotyczących realizowania procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z pozostałymi sekcjami.
 • Ocena realizowanych przez grupy robocze zadań w oparciu o sporządzane podczas spotkań grup roboczych plany pomocy rodzinie oraz monitoring działań.
 • Wsparcie merytoryczne grup roboczych poprzez konsultowanie napotykanych trudności i poszukiwanie nowych rozwiązań.
 • Wdrażanie (w razie potrzeby) niezbędnych zmian w ramach realizowanych przez grupy robocze zadań.
 • Ścisła współpraca z Przewodniczącym Zespołu i pozostałymi sekcjami.
 • Zbieranie danych statystycznych na potrzeby Zespołu.

Sekcja obsługi organizacyjno – technicznej, w której skład wchodzą pracownicy obsługi administracyjnej Zespołu ma za zadanie:

 • Bieżącą realizację działań administracyjnych wynikających z wewnętrznych procedur i przepisów.
 • Rejestr dokumentacji.
 • Współpracę z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z organizacją pracy zespołu.
 • Kontakty z pracownikami socjalnymi/liderami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Kontakty z innymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z procedury „Niebieskie Karty”.
 • Sporządzenie sprawozdania z realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 • Bieżące reagowanie na problemy organizacyjne Zespołu.

Sekcja merytoryczno – koordynacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma za zadanie:

 • Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Wypracowanie metod, form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Powoływanie grup roboczych w imieniu Zespołu w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 • Opiniowanie procedur „Niebieskie Karty” do zakończenia.
 • Członkowie sekcji w razie konieczności udzielają wsparcia podczas posiedzeń grup roboczych na wniosek lidera grupy roboczej.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

W styczniu bieżącego roku rozpoczęła się kolejna kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego, która będzie trwała 5 lat. Skład Zespołu powołał Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk Zarządzeniem nr 9444/23 z dn. 24.01.2023 r. W skład Zespołu wchodzi 53 członków – przedstawicieli: Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy i sędziowie), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej.

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Izabela Pawłowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu;

Monika Kłonica – Sąd Okręgowy, Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu;

Małgorzata Król – Bagińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekretarz Zespołu.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego z podziałem na sekcje:

Sekcja ds. działań lokalnych:

 1. Adam Ambroży – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Przewodniczący sekcji;
 2. Janusz Kucab – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Martyna Malik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Aneta Sochacka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Angelika Halska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Magdalena Krzyżanowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 7. Ewa Zyków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 8. Judyta Wojtasik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 9. Kamila Sołtys – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 10. Patrycja Kruk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 11. Magdalena Ratuszny – Ut – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 12. Bożena Janiszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 13. Magdalena Nowacka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 14. Kamila Rybak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 15. Patryk Kamyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 16. Irina Szemczuk – Kluska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 17. Beata Zając – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 18. Anna Stuczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 19. Łucja Lewandowska – Bugaj – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 20. Kamil Olejnik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 21. Izabela Gudyka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 22. Piotr Nietreba – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 23. Sylwia Matczak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

Sekcja merytoryczno – koordynacyjna:

 1. Marta Bernaś – Trojanowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Przewodnicząca sekcji;
 2. Michał Szydłowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Katarzyna Janas – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Rafał Adamczewski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Anna Komarnicka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Izabela Pawłowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 7. Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 8. Jolanta Jakimiuk – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
 9. Wrocławia;
 10. Alicja Pietkiewicz – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu;
 11. Agnieszka MuIka – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu;
 12. Sylwia Krajewska – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 13. Monika Kłonica – Sąd Okręgowy we Wrocławiu;
 14. Monika Korycka – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 15. Magdalena Kiczka – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 16. Aneta Krysiak – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”;
 17. Wanda Lisiecka – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”;
 18. Jadwiga Góralewicz – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 19. Iwona Waszkiewicz – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 20. Natalia Orzelska – Komenda Miejska Policji we Wrocławiu;
 21. Kacper Urbanowicz – Komenda Miejska Policji we Wrocławiu;
 22. Piotr Wanatowicz – Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład
 23. Opieki Zdrowotnej;
 24. Arkadiusz Klimczak – Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład
 25. Opieki Zdrowotnej;
 26. Maria Kędzierska – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 27. Elżbieta Moryc – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Sekcja obsługi organizacyjno – technicznej:

 1. Agnieszka Strzecha – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 2. Magdalena Schubert – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Kaja Reszczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Małgorzata Król – Bagińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Magdalena Makulska – Kierecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Joanna Wach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 7. Elżbieta Malasiewicz – Górniak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;