Zespół Interdyscyplinarny

O Zespole Interdyscyplinarnym

Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy, który integruje działania wielu służb, jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) art. 9a:

 • Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 • Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 • W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.
 • Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami wchodzącymi w jego skład.
 • Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
 • Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Uchwała nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 8800/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.).

Zadania i struktura Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
 • w rodzinie.
 • Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Wrocławia.
 • Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określony w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Wrocławia oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy 
 • w rodzinie.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy.
 • Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania.
 • Prowadzenie banku informacji o działających we Wrocławiu instytucjach 
 • i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową.
 • Współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych 
 • z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Struktura wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Sekcja ds. działań lokalnych, w której skład wchodzą liderzy grup roboczych ma za zadanie: 

 • Prowadzenie i koordynacja pracy z indywidualnym przypadkiem.
 • Wdrożenie wypracowanych metod i sposobów pracy interdyscyplinarnej. 
 • Koordynacja pracy grupy roboczej jako lider grup roboczych zgodnie z Uchwałą Zespołu.
 • Rozstrzyganie kwestii problemowych dotyczących realizowania procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z pozostałymi sekcjami. 
 • Ocena realizowanych przez grupy robocze zadań w oparciu o sporządzane podczas spotkań grup roboczych plany pomocy rodzinie oraz monitoring działań. 
 • Wsparcie merytoryczne grup roboczych poprzez konsultowanie napotykanych trudności i poszukiwanie nowych rozwiązań. 
 • Wdrażanie (w razie potrzeby) niezbędnych zmian w ramach realizowanych przez grupy robocze zadań. 
 • Ścisła współpraca z Przewodniczącym Zespołu i pozostałymi sekcjami.
 • Zbieranie danych statystycznych na potrzeby Zespołu.

Sekcja obsługi organizacyjno – technicznej, w której skład wchodzą pracownicy obsługi administracyjnej Zespołu ma za zadanie:

 • Bieżącą realizację działań administracyjnych wynikających z wewnętrznych procedur i przepisów.
 • Rejestr dokumentacji. 
 • Współpracę z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z organizacją pracy zespołu. 
 • Kontakty z pracownikami socjalnymi/liderami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Kontakty z innymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z procedury „Niebieskie Karty”.
 • Sporządzenie sprawozdania z realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 • Bieżące reagowanie na problemy organizacyjne Zespołu.

Sekcja merytoryczno – koordynacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma za zadanie:

 • Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Wypracowanie metod, form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Powoływanie grup roboczych w imieniu Zespołu w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
 • Opiniowanie procedur „Niebieskie Karty” do zakończenia. 
 • Członkowie sekcji w razie konieczności udzielają wsparcia podczas posiedzeń grup roboczych na wniosek lidera grupy roboczej.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu wchodzi 56 członków – przedstawicieli: Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy i sędziowie), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej. Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
 • Izabela Pawłowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu;
 • Arkadiusz Klimczak – Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zastępca Przewodniczącej Zespołu;
 • Anna Golec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekretarz Zespołu;
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego z podziałem na sekcje: Sekcja ds. działań lokalnych:
 1. Adam Ambroży – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przewodniczący sekcji;
 2. Janusz Kucab – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Małgorzata Mocha – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Judyta Wojtasik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Kamila Sołtys – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Ewa Zyków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 7. Martyna Malik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 8. Magdalena Nowacka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 9. Bożena Janiszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 10. Patrycja Kruk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 11. Magdalena Ratuszny -Ut – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 12. Magdalena Krzyżanowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 13. Barbara Kuczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 14. Irina Szemczuk – Kluska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 15. Ewa Fabiszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 16. Łucja Lewandowska – Bugaj – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 17. Hanna Demus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 18. Kamila Rybak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 19. Anna Stuczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 20. Piotr Nietreba – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 21. Angelika Halska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 22. Eliza Florkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 
 23. Alicja Okoniewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 24. Aneta Sochacka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
Sekcja merytoryczno – koordynacyjna:
 1. Piotr Wanatowicz – Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przewodniczący sekcji;
 2. Izabela Pawłowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Michał Szydłowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Katarzyna Janas – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 6. Jolanta Jakimiuk – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 7. Małgorzata Makarczuk – Kłos – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 8. Anna Komarnicka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 9. Kacper Urbanowicz – Komenda Miejska Policji we Wrocławiu;
 10. Łukasz Raczkowski – Komenda Miejska Policji we Wrocławiu;
 11. Sylwia Krajewska – Sąd Okręgowy we Wrocławiu;
 12. Monika Kłonica – Sąd Okręgowy we Wrocławiu;
 13. Diana Milej – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej;
 14. Magdalena Kiczka – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 15. Beata Gryboś – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 16. Aleksandra Kosmala – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia;
 17. Magdalena Kalicińska – Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków;
 18. Małgorzata Hermet – Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków;
 19. Alicja Pietkiewicz – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu;
 20. Agnieszka Skoczek – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu;
 21. Beata Meyer – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 22. Beata Łakota – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 23. Jadwiga Góralewicz – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 24. Iwona Waszkiewicz – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 25. Arkadiusz Klimczak – Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26. Małgorzata Gałosz – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
 27. Aneta Krysiak – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
Sekcja obsługi organizacyjno – technicznej: 
 1. Agnieszka Strzecha – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przewodnicząca sekcji;
 2. Anna Golec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 3. Aleksandra Olber – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. Małgorzata Król-Bagińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Joanna Wach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 6. Elżbieta Małasiewicz-Górniak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 7. Kaja Reszczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.